ខេត្តស្វាយរៀង ៖ រសៀល ថ្ងៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម សំ ប៊ុណ្ណារិន អភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជំុមួយ ក្រុមការ ងារថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក ស្តីពីការចាក់សំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន ថូម៉ាក់ ក្នុងស្រុកស្វាយទាប ។